. Historia-egileek-oinarri-historiografiko-berdinak-erabilirik-ere and . Izan-garai-zaharrei-buruz, Zailtasun horren adibide bat ematekotan, aipa daiteke Iparralde eta Hegoaldearen arteko ezberdintasuna XIX.mendearen tratamenduan. Hegoal- CAsenAVe, j.: Euskal literaturaren historia, pp.210-1564, 2010.

E. R. Curtius, L. Fran-tses-i-tzulpena-), . Li-ttérature-européenne-et-le-môyenâge-latin, . Puf, R. Escarpit et al., Askoren artean, (Robert Escarpit-en zuzendari tzapean), 1970, Le li ttéraire et le social, Poétique de la relation Gallimard. jAuss «Histoire de la li ttérature» Pour une esthétique de la réception, 1947.

M. Lopez-gaseni, 90eko hamarkadako haur eta gazte literatura , Utriusque Vasconiae. gAbilondo, j. Nazioaren Hondarrak, Euskal Herriko Uniber tsitatea. gArAte, g., 1983-1985, Euskal eleberriaren kondaira, Go tzon Garate, Literatura vasca Literatura vasca, 1987.

T. Lasagabaster, Las literaturas de los vascos, Deustoko Uniber tsitatea. lekuonA, Ahozko literatura, Erein. lHAnde, P, 1925.

L. M. Mujika, . De-la-literatura-euskerika, . Kriseilu, and M. J. Olaziregi, Historia, Euskal eleberriaren historia, 1979.

P. Salaberri-muñoa, Iraupena eta lekukotasuna, Elkar. sArAsolA, I, Euskal literaturaren historia, 1971.