Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Ohar batzuk nafar-lapurterazko galdera eta galdegai indartuez

Résumé : Lan honetan, nafar-lapurterazko galdera eta galdegai egitura berezi batzuk aztertzen ditugu, 'egitura indartuak' izendatzen ditugunak. Haien sintaxia eta semantikaren puntu nagusien deskribapen bat egiten dugu lehenik. Hitz hurrenkeraren aldetik, galdera eta galdegai egitura estandarrengandik hurbilak dira. Esaldi konplexu eta NZ edo galdegai anitzeko egiturei dagokienez, aldiz, oso jokamolde desberdina erakusten dute. Interpretazioaren aldetik, frantsesezko galdera eta erantzun estrategiekiko egiten dugun konparazioak erdibitutako perpausek bezalako jokabidea dutela erakusten du. Azkenik, egitura hauen analisi baterako ideiak iradokitzen ditugu. Egitura hauetan gertakarien deskripzio definitu bat dagoela proposatzen dugu, kuantifikatzaile exhaustibo batek sortzen duena. Analisi honek, erakusten dugu, lanaren lehen partean aurkeztutako egitura indartuen ezaugarri sintaktiko eta semantikoak azaltzen ditu
Complete list of metadata

Cited literature [28 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00607120
Contributor : Aritz Irurtzun Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, July 7, 2011 - 10:44:11 PM
Last modification on : Wednesday, April 27, 2022 - 4:21:35 AM
Long-term archiving on: : Saturday, October 8, 2011 - 2:40:52 AM

File

Duguine_Irurtzun_2007.Ohar_bat...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00607120, version 1

Citation

Maia Duguine, Aritz Irurtzun. Ohar batzuk nafar-lapurterazko galdera eta galdegai indartuez. X. Artiagoitia & J.A. Lakarra. Gramatika Jaietan: Patxi Goenagaren Omenez, Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU, pp.195-208, 2008, ASJUren gehigarriak LI. ⟨artxibo-00607120⟩

Share

Metrics

Record views

108

Files downloads

133