Ohar batzuk nafar-lapurterazko galdera eta galdegai indartuez

Résumé : Lan honetan, nafar-lapurterazko galdera eta galdegai egitura berezi batzuk aztertzen ditugu, 'egitura indartuak' izendatzen ditugunak. Haien sintaxia eta semantikaren puntu nagusien deskribapen bat egiten dugu lehenik. Hitz hurrenkeraren aldetik, galdera eta galdegai egitura estandarrengandik hurbilak dira. Esaldi konplexu eta NZ edo galdegai anitzeko egiturei dagokienez, aldiz, oso jokamolde desberdina erakusten dute. Interpretazioaren aldetik, frantsesezko galdera eta erantzun estrategiekiko egiten dugun konparazioak erdibitutako perpausek bezalako jokabidea dutela erakusten du. Azkenik, egitura hauen analisi baterako ideiak iradokitzen ditugu. Egitura hauetan gertakarien deskripzio definitu bat dagoela proposatzen dugu, kuantifikatzaile exhaustibo batek sortzen duena. Analisi honek, erakusten dugu, lanaren lehen partean aurkeztutako egitura indartuen ezaugarri sintaktiko eta semantikoak azaltzen ditu
Type de document :
Chapitre d'ouvrage
X. Artiagoitia & J.A. Lakarra. Gramatika Jaietan: Patxi Goenagaren Omenez, Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU, pp.195-208, 2008, ASJUren gehigarriak LI
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [28 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00607120
Contributeur : Aritz Irurtzun <>
Soumis le : jeudi 7 juillet 2011 - 22:44:11
Dernière modification le : mercredi 13 février 2019 - 15:08:02
Document(s) archivé(s) le : samedi 8 octobre 2011 - 02:40:52

Fichier

Duguine_Irurtzun_2007.Ohar_bat...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00607120, version 1

Collections

Citation

Maia Duguine, Aritz Irurtzun. Ohar batzuk nafar-lapurterazko galdera eta galdegai indartuez. X. Artiagoitia & J.A. Lakarra. Gramatika Jaietan: Patxi Goenagaren Omenez, Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU, pp.195-208, 2008, ASJUren gehigarriak LI. 〈artxibo-00607120〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

259

Téléchargements de fichiers

150