Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Euskal literaturaren irakaskuntzaz hurbiltze kritikoa

Résumé : Euskal ereduak ikasteko sortutako lehen testutzat jo dezakegu 1761ean Agustin Kardaberazek plazaratu, "Eusqueraren berri onac eta ondo escribitceko, ondo iracurteco, ta ondo itzegiteco erreglac". Halere XX. menderarte ez da euskal literatura irakatsiko taxuz. Bigarren Mundu-Gerlaren ondoren hasi arte Bordeleko unibertsitatean René Lafon eta Salamankakoan Koldo Mitxelena euskal literatura irakasten...
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

Cited literature [1 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00497340
Contributor : Patri Urkizu Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Sunday, July 4, 2010 - 12:37:51 PM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:53:32 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, October 5, 2010 - 12:08:22 PM

File

Euskal_literatura_irakaskuntza...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00497340, version 1

Collections

Citation

Patri Urkizu. Euskal literaturaren irakaskuntzaz hurbiltze kritikoa. "Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura" Eusko Ikaskuntza Donostia (Spain), 2002, pp.49-58. ⟨artxibo-00497340⟩

Share

Metrics

Record views

95

Files downloads

269