Euskal literaturaren irakaskuntzaz hurbiltze kritikoa

Résumé : Euskal ereduak ikasteko sortutako lehen testutzat jo dezakegu 1761ean Agustin Kardaberazek plazaratu, "Eusqueraren berri onac eta ondo escribitceko, ondo iracurteco, ta ondo itzegiteco erreglac". Halere XX. menderarte ez da euskal literatura irakatsiko taxuz. Bigarren Mundu-Gerlaren ondoren hasi arte Bordeleko unibertsitatean René Lafon eta Salamankakoan Koldo Mitxelena euskal literatura irakasten...
Type de document :
Article dans une revue
"Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura" Eusko Ikaskuntza Donostia (Spain), 2002, pp.49-58
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [1 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00497340
Contributeur : Patri Urkizu <>
Soumis le : dimanche 4 juillet 2010 - 12:37:51
Dernière modification le : jeudi 7 février 2019 - 14:49:59
Document(s) archivé(s) le : mardi 5 octobre 2010 - 12:08:22

Fichier

Euskal_literatura_irakaskuntza...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00497340, version 1

Collections

Citation

Patri Urkizu. Euskal literaturaren irakaskuntzaz hurbiltze kritikoa. "Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura" Eusko Ikaskuntza Donostia (Spain), 2002, pp.49-58. 〈artxibo-00497340〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

290

Téléchargements de fichiers

209