Jean-Martin Hiribarren, "Iruñeko bestak" 1845

Résumé : Agosti Chaho, Jean Duvoisin, Maurice Harriet, Joanes Oxalde, Emmanuel Inchauspe, Jean-Martin Hiribarren.... Hona 1810etik 15erako epean Euskal Herriko Iparraldean jaiotako euskaltzale ospetsuen zenbait izen. Lore-xorta ederra benetan ! Euskal hizkuntza eta literaturaren pizkundean zuzi distiratsu eta itzalezinak, Pierre Lafittek ongiaski azpimarratzen digun arabera. Azkainen sortua genuen Hiribarren, etorki nobleko familia batean, Etcheberria baitan, hain zuzen. Hiribarren berak dioenez, lapurteraz idatzitako poema txiki bat da « Petit poème sur les fêtes de Pampelune 1845. En dialecte labourdin le plus pur ». Baditu, ordea, poematxo honek ehun eta hogeitamar zortziko, beraz, 1362 bertsolerro, aitzakitzat harturik Chahok, Nemours-eko duke eta dukesa, Aumale-ko dukeak eta beste konpainia eder batek (tartean bera) 1845 urteko irailean Iruñeara egin zuten bidaia eta hemen dastatu zituzten bestak.
Complete list of metadatas

Cited literature [12 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00471868
Contributor : Patri Urkizu <>
Submitted on : Friday, April 9, 2010 - 10:10:52 AM
Last modification on : Thursday, February 7, 2019 - 4:33:29 PM
Long-term archiving on : Tuesday, September 14, 2010 - 5:36:23 PM

File

Hiribarren_Iruneko_bestak_1845...
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00471868, version 1

Collections

Citation

Patri Urkizu. Jean-Martin Hiribarren, "Iruñeko bestak" 1845. Lapurdum - Euskal Ikerketen Aldizkaria, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2001, pp.319-351. ⟨artxibo-00471868⟩

Share

Metrics

Record views

368

Files downloads

324