Jean-Martin Hiribarren, "Iruñeko bestak" 1845

Résumé : Agosti Chaho, Jean Duvoisin, Maurice Harriet, Joanes Oxalde, Emmanuel Inchauspe, Jean-Martin Hiribarren.... Hona 1810etik 15erako epean Euskal Herriko Iparraldean jaiotako euskaltzale ospetsuen zenbait izen. Lore-xorta ederra benetan ! Euskal hizkuntza eta literaturaren pizkundean zuzi distiratsu eta itzalezinak, Pierre Lafittek ongiaski azpimarratzen digun arabera. Azkainen sortua genuen Hiribarren, etorki nobleko familia batean, Etcheberria baitan, hain zuzen. Hiribarren berak dioenez, lapurteraz idatzitako poema txiki bat da « Petit poème sur les fêtes de Pampelune 1845. En dialecte labourdin le plus pur ». Baditu, ordea, poematxo honek ehun eta hogeitamar zortziko, beraz, 1362 bertsolerro, aitzakitzat harturik Chahok, Nemours-eko duke eta dukesa, Aumale-ko dukeak eta beste konpainia eder batek (tartean bera) 1845 urteko irailean Iruñeara egin zuten bidaia eta hemen dastatu zituzten bestak.
Type de document :
Article dans une revue
Lapurdum - Euskal Ikerketen Aldizkaria, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2001, pp.319-351
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [12 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00471868
Contributeur : Patri Urkizu <>
Soumis le : vendredi 9 avril 2010 - 10:10:52
Dernière modification le : vendredi 9 avril 2010 - 10:14:56
Document(s) archivé(s) le : mardi 14 septembre 2010 - 17:36:23

Fichier

Hiribarren_Iruneko_bestak_1845...
Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00471868, version 1

Collections

Citation

Patri Urkizu. Jean-Martin Hiribarren, "Iruñeko bestak" 1845. Lapurdum - Euskal Ikerketen Aldizkaria, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2001, pp.319-351. 〈artxibo-00471868〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

352

Téléchargements de fichiers

288