Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Journal articles

"Leturiaren egunkari ezkutua" (1957) haustura bat euskal narratiban ?

Résumé : Aztertzen dugun « haustura »-ren kontzeptua Leturia-ri lotua da haste hastetik. Ordutik hona, behin eta berriro aipatua izan da liburua aurkezterakoan, euskal literaturaren aztertzaileen artean. Europako kultura garatuetan arrunta izanik ere, “hausturaren gaia” ez zen batere erabilia bigarren gerla osteko euskal kulturan eta are gutiago literaturaren eremuan. Hausturari kontra jartzen ohi zaion kontzeptuari, jarraipenari, ematen zitzaion lehentasuna Euskaldunen artean. "Leturiaren egunkari ezkutua" aintzindari izan da, sail hortan ere, euskal literaturaren historiografiari begira.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

Cited literature [2 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00425211
Contributor : Jean - Jon Casenave Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, October 20, 2009 - 2:59:53 PM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:54:48 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, June 15, 2010 - 9:47:48 PM

Files

Leturia_artikulua.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00425211, version 1

Citation

Jean Jon, J. Casenave. "Leturiaren egunkari ezkutua" (1957) haustura bat euskal narratiban ?. Euskera. Euskaltziandia'ren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la Academia de la Lengua Vasca. Travaux et actes de l'Académie de la Langue Basque, 2007, 52., 2, pp.617-626. ⟨artxibo-00425211⟩

Share

Metrics

Record views

152

Files downloads

298