. Zenbatzaileak-komunztatzen-ez-direnean, Hiru sistema gutxienez hiru sistema bereizi behar ditugula erakusten du: mendebalde-erdialdekoa deitu duguna, trantsiziokoa (Lapurdiko hiztun zenbaitetan aurkitu duguna) eta ekialdekoa deitu duguna, Coyosen (1999) arbailetako hizkeraren azterketan oinarrituz agertu duguna. Diferentziak bi mailatakoak dira: batetik, komunztadura eza zein kontestu sintaktikotan gertatzen den. Erdialdeko-mendebaldeko hizkerek argumentu guzietan agertzen dute; trantsiziokoak ez du ergatiboarekin agertzen, eta ekialdeko hizkerek absolutiboekin bakarrik onartzen du. Bestetik, fenomenoa erakusten duten zenbatzaileen multzoa bera da bariazio eragile: zubereraz, zenbatzaile kardinalek ez dute zertan pluraleko komunztadura egin; beste sistemetan komunztadura ezinbestekoa da, Diferentzia hau beste batekin lotzen da iduriz: bakarrik zubereraz dira posible izen biluziak. Izen biluzi hauek zenbatzaile kardinal komunztaduragabeek agertzen duten distribuzioa ia berdina erakusten dute

E. Artiagoitia, X. Festschrift-for-rudolf, and P. G. De-rijk, The functional structure of Basque noun phrases, Erramu Boneta, pp.73-90, 2002.

G. X. Aurrekoetxea and . Bidegain, Haur prodigioaren parabola Ipar Euskal Herriko 150 bertsiotan, 2004.

I. Bosque, Por qué determinados sustantivos no son sustantivos determinados. Repaso y balance, El Sustantivo sin Determinación. Madrid: Visor, pp.13-119, 1996.

G. Carlson, Reference to kinds in English. Doktorego tesia, 1977.

G. Chierchia, Plurality of Mass Nouns and the Notion of ???Semantic Parameter???, Events and Grammar, pp.53-103, 1998.
DOI : 10.1007/978-94-011-3969-4_4

B. Coyos, Le parler basque souletin des Arbailles: Une approche de l'ergativité, 1999.

U. Etxeberria, Quantification and domain restriction in Basque. Doktorego tesia, 2005.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/artxibo-00000053

U. R. Etxeberria and . Etxepare, Izen eta Gertakarien Gaineko Kuantifikazioa, Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren Omenezko Liburua, 2008.
DOI : 10.4000/lapurdum.42

URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/artxibo-00330617

U. R. Etxeberria and . Etxepare, When Quantifiers won't agree, Mitxelena Katedraren Agiriak. EHU

R. Etxepare, Asko ren zenbait alderdi, Lapurdum, issue.5, 2000.
DOI : 10.4000/lapurdum.1290

URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/artxibo-00000092

. Euskaltzaindia, Euskal Gramatika Lehen Urratsak I, 1985.

A. E. Gándara and . Santazilia, Zehaztapen batzuk artikuluaren erabileraz Bourciez korpusean, Eskuizkribua. UPV-EHU, 2007.

K. Koslicki, The Semantics of Mass-Predicates, Nous, vol.33, issue.1, pp.46-91, 1999.
DOI : 10.1111/0029-4624.00142

Y. Kuroda, The categorical and the thetic judgement, Foundations of Language, vol.9, pp.153-185, 1972.

G. Milsark, Existential sentences in English. Doktoradutza tesia, 1977.

J. Ortiz-de-urbina, Parameters in the grammar of Basque, 1989.

J. L. Pelletier and . Schubert, Mass Expressions, Handbook of Philosophical Logic, pp.327-407, 1989.
DOI : 10.1007/978-94-017-4524-6_6

K. Rotaetxe, Numeral eta aditzen arteko konkordantziaz, pp.259-267, 1979.

. Txillardegi, Oinarri bila, 1977.

I. Zabala, Nominal predication: copulative sentences and secondary predication A Grammar of Basque, 2003.