Liburu ikertzea : Xabier Artiagoitia "Hatsarreak eta parametroak lantzen"

Résumé : Gramatika sortzaileak bide luzea egin du honezkero gure artean, eta esan genezake egun zabalduen den ikermoldea dela bai hemen, eta orohar, baita hemendik kanpo ere. Patxi Goenagaren Gramatika Bideetan (1980) klasikotik Artiagoitia irakasleak plazara berri duen Hatsarreak eta Parametroak honetaraino, hala ere, ez dira ugari izan (nolabait esatearren) iker-molde hedatu honen berri xehe emateko eginak izan diren liburuak. euskaraz. Sintaxiaren alorrera mugatuaz, eta Goenagarenaz aparte, Itziar Lakak itzulitako Lasnik eta Uriagerekaren GB Ikastaro Bat ezaguna eta oinarrizko zenbait gai tratatzen dituzten Goenagaren (1986) eta Salabururen (1987, 1989) aspaldiko lan bildumak besterik ez genituen. Urtetako hutsartea bete-tzera dator beraz, argitara berri den Hatsarreak eta Parametroak hau, eta esku ezin hobeagotik gainera : ofizioaren nekeak aspaldi probatuak eta gaiaren zokoak ondo miatuak dituen Xabier Artiagoitia, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearenetik, alegia.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

Cited literature [1 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00410496
Contributor : Rikardo Etxepare <>
Submitted on : Friday, August 21, 2009 - 10:32:12 AM
Last modification on : Tuesday, February 12, 2019 - 6:20:14 AM
Long-term archiving on : Tuesday, June 15, 2010 - 10:38:58 PM

File

Artiagoitia_Hatsarreak_eta.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00410496, version 1

Collections

Citation

Ricardo Etxepare. Liburu ikertzea : Xabier Artiagoitia "Hatsarreak eta parametroak lantzen". Lapurdum - Euskal Ikerketen Aldizkaria, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2001, pp.439-450. ⟨artxibo-00410496⟩

Share

Metrics

Record views

327

Files downloads

2230