Liburu ikertzea : Xabier Artiagoitia "Hatsarreak eta parametroak lantzen"

Résumé : Gramatika sortzaileak bide luzea egin du honezkero gure artean, eta esan genezake egun zabalduen den ikermoldea dela bai hemen, eta orohar, baita hemendik kanpo ere. Patxi Goenagaren Gramatika Bideetan (1980) klasikotik Artiagoitia irakasleak plazara berri duen Hatsarreak eta Parametroak honetaraino, hala ere, ez dira ugari izan (nolabait esatearren) iker-molde hedatu honen berri xehe emateko eginak izan diren liburuak. euskaraz. Sintaxiaren alorrera mugatuaz, eta Goenagarenaz aparte, Itziar Lakak itzulitako Lasnik eta Uriagerekaren GB Ikastaro Bat ezaguna eta oinarrizko zenbait gai tratatzen dituzten Goenagaren (1986) eta Salabururen (1987, 1989) aspaldiko lan bildumak besterik ez genituen. Urtetako hutsartea bete-tzera dator beraz, argitara berri den Hatsarreak eta Parametroak hau, eta esku ezin hobeagotik gainera : ofizioaren nekeak aspaldi probatuak eta gaiaren zokoak ondo miatuak dituen Xabier Artiagoitia, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearenetik, alegia.
Type de document :
Article dans une revue
Lapurdum - Euskal Ikerketen Aldizkaria, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2001, pp.439-450
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [1 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00410496
Contributeur : Rikardo Etxepare <>
Soumis le : vendredi 21 août 2009 - 10:32:12
Dernière modification le : vendredi 1 juin 2018 - 16:12:01
Document(s) archivé(s) le : mardi 15 juin 2010 - 22:38:58

Fichier

Artiagoitia_Hatsarreak_eta.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00410496, version 1

Collections

Citation

Ricardo Etxepare. Liburu ikertzea : Xabier Artiagoitia "Hatsarreak eta parametroak lantzen". Lapurdum - Euskal Ikerketen Aldizkaria, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2001, pp.439-450. 〈artxibo-00410496〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

314

Téléchargements de fichiers

2194