Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Euskara eta legeria Ipar Euskal Herrian: Gizarte elebidun baterantz aukerak eta mugak

Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00383564
Contributor : Jean-Baptiste Coyos Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, May 13, 2009 - 10:37:45 AM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM
Long-term archiving on: : Thursday, June 10, 2010 - 11:05:19 PM

File

Coyos_Euskara_eta_legeria_Ipar...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00383564, version 1

Citation

Jean-Baptiste Coyos. Euskara eta legeria Ipar Euskal Herrian: Gizarte elebidun baterantz aukerak eta mugak. Bat : soziolinguistika aldizkaria : Hizkuntza normalizazioa eta glotopolitika aldizkaria, Euskal Kulturaren Batzarrea, 2009, pp.41-55. ⟨artxibo-00383564⟩

Share

Metrics

Record views

162

Files downloads

178