. Lan-honetan-euskarako-zenbatzaile-komunztaduragabeen-propietateak-eta-portaera-erakutsi-dugu, izenaz gain aditzaren domeinuaren gaineko kuantifikazioa egiten dutela (bietan murriztapenak erakutsiz) argi utzi dugularik. Hizkuntza desberdinetako datuak ere begiratu ditugu eta euskarako zenbatzaile komunztaduragabeen portaera eta propietate berdinak erakusten dituzten egiturak badirela ikusi ahal izan dugu, Datuen berri emateko homomorfismoa oinarritzen den Nakanishi-ren, 2004.

K. Arregi, Focus in Basque movements, 2003.

J. R. Barwise and . Cooper, Generalized quantifiers and natural language, Linguistics and Philosophy, vol.11, issue.no. 18, pp.159-219, 1981.
DOI : 10.1007/BF00350139

G. Chierchia, Plurality of Mass Nouns and the Notion of ???Semantic Parameter???, Events and Grammar, pp.53-103, 1998.
DOI : 10.1007/978-94-011-3969-4_4

N. Chomsky, . R. In, and . Martin, Minimalist inquiries: The framework, Step by Step: Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik, 2000.

B. Coyos, Le parler basque souletin des Arbailles: Une approche de l'ergativité, 1999.

D. Davidson, The logical form of action sentences The logic of decision and action, pp.81-95, 1967.

R. De-rijk, Topic fronting, focus positioning and the nature of the verb phrase in Basque, Studies in Fronting, pp.81-112, 1978.

R. De-rijk, De Lingua Vasconum. Selected Writings. ASJU supplements 43, 1998.

A. Eguzkitza, Topics in the syntax of Basque and Romance. Doktoradutza tesia, 1986.

U. Etxeberria, Quantification and domain restriction in Basque. Doktoradutza tesia, 2005.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/artxibo-00000053

U. Etxeberria, On quantification in Basque and on how some languages restrict their quantificational domain overtly, Quantification: Universals and variation, pp.225-275, 2007.

R. Etxepare and V. Lapurdum, Asko ren zenbait alderdi, Lapurdum, issue.5, 2000.
DOI : 10.4000/lapurdum.1290

URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/artxibo-00000092

R. Etxepare, A Grammar of Basque, pp.387-421, 2003.

. Euskaltzaindia, Euskal Gramatika Lehen Urratsak I, 1985.

E. Herburger, Focus and weak noun phrases, Natural Language Semantics, vol.5, issue.1, pp.53-78, 1997.
DOI : 10.1023/A:1008222204053

E. Herburger, What counts: Focus and quantification, 2000.

B. Hidalgo, Hitzen ordena euskaraz. Doktoradutza tesia, 1995.

N. Hornstein, J. Eta, and . Uriagereka, Labels and projections: a note on the syntax of quantifiers, J. Uriagereka (arg.), Derivations. Routledge, 2002.

A. Irigoien, Euskarazko izen sintagma mugatzailerik gabekoez, pp.129-139, 1985.

K. Koslicki, The Semantics of Mass-Predicates, Nous, vol.33, issue.1, pp.46-91, 1999.
DOI : 10.1111/0029-4624.00142

A. Kratzer, Stage-level predicates and individual-level predicates The generic book, pp.125-175, 1995.

M. Krifka, Nominal reference, temporal constitution, and quantification in event semantics Semantics and contextual expression, pp.75-115, 1989.

M. Krifka, Four thousands ships passed through the lock: Object-induced measure functions on events, Linguistics & Philosophy, vol.13, pp.487-520, 1990.

M. Krifka, Scope Inversion under the Rise-Fall Contour in German, Linguistic Inquiry, vol.31, issue.1, pp.75-112, 1998.
DOI : 10.1093/jos/8.3.239

Y. Kuroda, The categorical and the thetic judgement, Foundations of Language, vol.9, pp.153-185, 1972.

G. Milsark, Existential sentences in English. Doktoradutza tesia, 1977.

K. Nakanishi, Domains of measurement: Formal properties of non-split/split quantifier constructions, 2004.

K. Nakanishi, Measurement in the nominal and verbal domains, Linguistics and Philosophy, vol.24, issue.2, pp.235-276, 2007.
DOI : 10.1007/s10988-007-9016-8

J. C. Odriozola, I. Eta, and . Zabala, Izen sintagma, 1992.

J. Ortiz-de-urbina, Empty categories and focus in Basque, Studies in the Linguistics Sciences, pp.13-14, 1983.

J. Ortiz-de-urbina, Focus in Basque In The grammar of focus John Benjamins, pp.311-333, 1999.

B. Partee, Many Quantifiers, Proceedings of the Fifth Eastern States Conference on Linguistics (ESCOL88). Ohio State University, pp.383-402, 1988.
DOI : 10.1002/9780470751305.ch12

J. Pelletier, L. Eta, and . Schubert, Mass Expressions, Handbook of Philosophical Logic, pp.327-407, 1989.
DOI : 10.1007/978-94-017-4524-6_6

T. Reinhart, Anaphora and semantic interpretation, 1983.

K. Rotaetxe, Numeral eta aditzen arteko konkordantziaz, pp.259-267, 1979.

R. Schwarzschild, The Grammar of Measurement, Proceedings of SALT XII. Txillardegi. 1977. Oinarri bila. Donostia, 2002.
DOI : 10.3765/salt.v12i0.2870

. Txillardegi, Euskal gramatika. Ediciones Vascas: Donostia, 1978.