HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Izen eta gertakarien gaineko kuantifikazioa

Résumé : Euskararen zenbatzaile ahul gehienak (asko, gutxi, hainbat, zenbait, ugari, franko, e.a.) aditzarekin pluralean komunztatzeko aukera izateaz gain badute aditzarekin inolako komunztadurarik ez erakusteko aukera, beren interpretazio plurala gora-behera.
Komunztaduragabeko kasuetan hirugarren pertsona singularreko komunztadura hartzen da.
Kasuen analisi semantiko bat emateko asmoz, ondoko bi hipotesiak defendatuko ditugu:
a. Zenbatzaile plural komunztaduragabeek aldi berean indibiduoen eta gertakari/egoeren gaineko zenbaketa egiten dute.
b. Komunztadurarik erakusten ez duten zenbatzaileak homomorfismo deitu mekanismo edo baldintza semantikoaren (ikus Krifka 1989, 1990) bitartez interpretatzen dira.
Document type :
Book sections
Complete list of metadata

Cited literature [38 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00330617
Contributor : Ricardo Etxepare Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, October 15, 2008 - 9:53:08 AM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM
Long-term archiving on: : Monday, June 7, 2010 - 7:43:23 PM

File

etxeberria_etxepare_0.1_.pdf
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00330617, version 1

Citation

Ricardo Etxepare, Urtzi Etxeberria. Izen eta gertakarien gaineko kuantifikazioa. X. Artiagoitia & J. A. Lakarra. "Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez", X. Artiagoitia & J. A. Lakarra (Ed.) (2008), x, 2008. ⟨artxibo-00330617⟩

Share

Metrics

Record views

90

Files downloads

139