Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Izen eta gertakarien gaineko kuantifikazioa

Résumé : Euskararen zenbatzaile ahul gehienak (asko, gutxi, hainbat, zenbait, ugari, franko, e.a.) aditzarekin pluralean komunztatzeko aukera izateaz gain badute aditzarekin inolako komunztadurarik ez erakusteko aukera, beren interpretazio plurala gora-behera.
Komunztaduragabeko kasuetan hirugarren pertsona singularreko komunztadura hartzen da.
Kasuen analisi semantiko bat emateko asmoz, ondoko bi hipotesiak defendatuko ditugu:
a. Zenbatzaile plural komunztaduragabeek aldi berean indibiduoen eta gertakari/egoeren gaineko zenbaketa egiten dute.
b. Komunztadurarik erakusten ez duten zenbatzaileak homomorfismo deitu mekanismo edo baldintza semantikoaren (ikus Krifka 1989, 1990) bitartez interpretatzen dira.
Document type :
Book sections
Complete list of metadata

Cited literature [38 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00330617
Contributor : Ricardo Etxepare Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, October 15, 2008 - 9:53:08 AM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM
Long-term archiving on: : Monday, June 7, 2010 - 7:43:23 PM

File

etxeberria_etxepare_0.1_.pdf
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00330617, version 1

Citation

Ricardo Rikardo, R. Etxepare, Urtzi Etxeberria. Izen eta gertakarien gaineko kuantifikazioa. X. Artiagoitia & J. A. Lakarra. "Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez", X. Artiagoitia & J. A. Lakarra (Ed.) (2008), x, 2008. ⟨artxibo-00330617⟩

Share

Metrics

Record views

98

Files downloads

151