Izen eta gertakarien gaineko kuantifikazioa

Résumé : Euskararen zenbatzaile ahul gehienak (asko, gutxi, hainbat, zenbait, ugari, franko, e.a.) aditzarekin pluralean komunztatzeko aukera izateaz gain badute aditzarekin inolako komunztadurarik ez erakusteko aukera, beren interpretazio plurala gora-behera.
Komunztaduragabeko kasuetan hirugarren pertsona singularreko komunztadura hartzen da.
Kasuen analisi semantiko bat emateko asmoz, ondoko bi hipotesiak defendatuko ditugu:
a. Zenbatzaile plural komunztaduragabeek aldi berean indibiduoen eta gertakari/egoeren gaineko zenbaketa egiten dute.
b. Komunztadurarik erakusten ez duten zenbatzaileak homomorfismo deitu mekanismo edo baldintza semantikoaren (ikus Krifka 1989, 1990) bitartez interpretatzen dira.
Type de document :
Chapitre d'ouvrage
X. Artiagoitia & J. A. Lakarra. "Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez", X. Artiagoitia & J. A. Lakarra (Ed.) (2008), x, 2008
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [38 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00330617
Contributeur : Rikardo Etxepare <>
Soumis le : mercredi 15 octobre 2008 - 09:53:08
Dernière modification le : vendredi 1 juin 2018 - 16:12:01
Document(s) archivé(s) le : lundi 7 juin 2010 - 19:43:23

Fichier

etxeberria_etxepare_0.1_.pdf
Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00330617, version 1

Collections

Citation

Ricardo Etxepare, Urtzi Etxeberria. Izen eta gertakarien gaineko kuantifikazioa. X. Artiagoitia & J. A. Lakarra. "Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez", X. Artiagoitia & J. A. Lakarra (Ed.) (2008), x, 2008. 〈artxibo-00330617〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

397

Téléchargements de fichiers

141