E. Gramatikagintza and Z. , MENDEAK nabarmentzen ditu: esaterako, latinaren edo grekoaren deklinabide zailen ordez, euskarak kasu bakoitzean beti atzizki berdinak dituela diosku; ildo beretik, euskal aditzaren batasuna eta erregulartasuna azpimarratzen ditu, aditz-joko bakarra baitu; eta ez du beste hizkuntzen " Jenero eta preteritoen naspilla edo iskanbillarik

A. &. Arnauld and C. Lancelot, Grammaire générale et raisonnée, 1660.

?. and P. Nicole, 1662, L'art de penser: la logique de Port-Royal, Paris. Berrargit. faksim. Stuttgart, pp.1965-1967

. Blanc and . Saint-hilaire, Grammmaire de la langue basque, d'après celle du P. Manuel de Larramendi intitulée El imposible vencido, 1854.

J. D. Darrigol, [1827], Dissertation critique et apologétique sur la langue basque, par un ecclésiastique du diocèse de Bayonne, 1979.

J. Etxeberri, Escual-Herriari eta escualdun guztiei escuarazco hatsapenac latin ikhasteco Lehenbiciric icenen declinacinoez eta verboen conjugacinoez, azquenean icenari, eta verboari dagotzten gauçac. (Zarauzko Frantziskotarren Komentua) Zarautz, Kintana, pp.219-254, 1907.

N. Fréret, Essay d'une Grammaire de la Langue Basque, ) Krakovia. Ik. Hurch (arg.), pp.197-216, 2002.

M. Harriet, Gramatica escuaraz eta francesez, composatua francez hitzcunça ikhasi nahi dutenen faboretan, 1741.

A. Kardaberaz, Iruñea: A. Castilla. Berrargit. faksim. in Obras completas euskéricas, I, 155-170, Bilbo: LGEV, 1977. P. Altuna eta E. Zulaikaren edizio kritikoa (Euskararen Lekukoak, 23). Bilbo: Euskaltzaindia, 2004.

M. Larramendi, El impossible vencido Arte de la lengua bascongada, Salamanca: A. J. Villagorde. Berrargit. faksim. Donostia: Hordago, 1729.

?. , 1. Gramática-de-la-lengua-castellana, and . A. Salamanca, Quilis-en arg. eta ikerketarekin, Madril: Centro de Estudios Ramón Areces, Esparza eta R. Sarmientoren sarrera eta arg. eta A. Zamora Vicenteren aurk., Madril: SGEL & Fundación Antonio de Nebrija, 1992. Berrargit. faksim. Valentzia: Librerías, 1989.

M. Oianguren, Arte de la lengua japona, dividido en quatro libros según el arte de Nebrija, Mexiko: J. B. de Hogal, 1738.

A. Oihenart, Notitia utriusque Vasconiae tum Ibericae tum Aquitanicae Paris: S. Cramoisy. 2. argit. gehitua, 1656. Gazt. itz., 2. argit.-ean oinarritua eta J. Gorosterratzuk moldatua, 1638.

. Pouvreau and . Sylvain, [Euskara-frantses(-latin-gaztelaniazko) hiztegia]. (Bibliothèque Nationale, Fond Basque-Celte: MS 7-8) Paris. Ik, 1892.

P. Urte, Grammaire Cantabrique Basque. (Shirburn Gazteluko Liburutegia: North Library, 1900.

A. Ajasse, Manuscrits anciens, autographes, documents historiques, archives [PDF agiria], Librairie Ajasse, 2005.

J. Allières, Statut et limites du polymorphisme morphologique Le verbe dans la Grammaire Cantabrique Basque de Pierre d'Urte (1712) (1ère partie), pp.899-919, 1985.

E. M. Bae, El sistema pronominal en la gramática del japonés del franciscano Melchor Oyanguren de Santa Inés (siglo XVIII): ¿Tradición y/u originalidad?, Tesina argitaragabea, 2005.

G. Bilbao, Hannibal Codret eta Etxeberri Sarakoa: latina euskaraz irakasteko ikasliburua XVIII. mendearen hasieran, Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza, pp.179-204, 2006.

. Liburu-honetan, Claude Maugerren eskuliburua Urteren eredu, 2008.

C. Vaquera and L. Mª, Historia de la gramática española (1847-1920). De A, 1986.

A. J. Clark and . Vinson, Vocabulaires basques de Pierre d'Urte, RLPhC, vol.26, issue.27, pp.1893-1894

G. Clément-simon, Le protestantisme et l'erudition dans le Pays Basque au commencement du XVII e siècle, Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, pp.1894-1895

E. S. Dodgson, 1897, Modo Breve de aprender la lengua Vizcayna Compuesto por el l. do Rafael Micoleta

V. Dubarat, Le dictionnaire basque et les rudiments du P. Dominique Bidegaray, franciscain du Convent de Pau (1675-1679), pp.6-16, 1914.

R. Gómez, Bonaparte printzearen inguruko hizkuntz eztabaidak, ASJU Berrargit. in Gómez & Lakarra, vol.232, pp.355-392, 1989.

?. and J. A. Lakarra, Euskalaritzaren historiaz, I: XVI-XIX. mendeak (ASJUren gehigarriak, Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU, 1992.

W. Humboldt and . Von, Hülfsmittel zum Studium der Vaskischen Sprache eskuizkribu galdua; bada kopia fotografiko bat Bizkaiko Foru Aldundiaren Liburutegian. Garateren gazt. itz. erabili dut: " Fuentes y medios auxiliares para el estudio de la lengua vasca, Analyse der vaskischen Sprache, pp.1810-1815, 1933.

V. Law, Grammar and Grammarians in the Early Middle Ages, 1997.

K. Mitxelena, Arnaut Oihenart, Berrargit. in Mitxelena, vol.9, pp.445-463, 1953.

B. Oyharçabal, Les travaux de grammaire basque avant Larramendi (1729), ASJU Berrargit. in Gómez & Lakarra, vol.231, pp.59-73, 1989.

T. Peillen, Zuberoako itzal-argiak (Eüskarazko jakilegoak), 1988.

L. Pérez, Los Franciscanos en el Extremo Oriente, pp.17-23, 1909.

G. Rojo, Las primeras descripciones del verbo castellano, Estudios ofrecidos a E. Alarcos Llorach, pp.281-304, 1978.

S. Rivera and D. M. , L'interprect ou traduction du François Espagnol et Basque (1620) de Voltoire en el marco vascorrománico y europeo, Lingüística Vasco-Románica. I Jornadas = Euskal-Erromantze Linguistika. I. Jardunaldiak (= Oihenart 21), Eusko Ikaskuntza, pp.441-452, 2006.

S. Sampere-y-miquel, 1880, Modo breve para aprender la lengua Vizcayna Compuesto por el Doctor Rafael Micoleta, presbítero de la M. L. y N. villa de Bilbao - 1653, V. Dorca, Girona. (= Revista de ciencias históricas, pp.122-156, 1880.

I. Sarasola, Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos Mitxelena (1964)-rekin batera (ASJUren gehigarriak, Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU, pp.69-212, 1983.

I. Túrrez, Linguistika eta prezeptiba Eusqueraren berri onac-en oinarri, Pérez Gaztelu & Zulaika Ijurko (arg, pp.81-90, 2004.

J. Urquijo, Obras vascongadas del doctor labortano Joannes d'Etcheberri (1712), Berrargit. faksim. RIEV, vol.28, 1907.

L. Villasante, Historia de la literatura vasca, Franciscana, Oñati. Bigarren argit. berrikusi eta osatua. Lehen argit. Bilbo, 1961.

J. Vinson, Les premiers grammairiens basques, RLPhC, vol.14, pp.109-119, 1881.

?. , L. Petites-oeuvres-de-silvain-pouvreau, and L. Marceau, Chalon-sur-Sâone, Berrargit. faksim. Hordago, 1978.

W. Webster, Manuscritos labortanos de Pedro de Urte Boletín de la Real Academia de la Historia, pp.541-544, 1893.

A. Zelaieta, Rafael Micoleta Çamudio: Modo Breue de aprender la lengua vizcayna, Hizkuntza eta Literatura Berrargit. osatua Zelaieta, vol.7, pp.133-214, 1988.

J. R. Zubiaur, Garibai hizkuntzalari, ASJU Berrargit. in Gómez & Lakarra, vol.231, pp.49-58, 1989.

O. Zwartjes, Las gramáticas misioneras de tradición hispánica (siglos XVI-XVII), Rodopi, 2000.

?. C. Altman, Missionary Linguistics II / Lingüística misionera II, Selected papers from the Second International Conference on Missionary Linguistics, São Paulo, pp.10-13, 2004.

?. E. Hovdhaugen, Missionary Linguistics/Lingüística misionera, Selected papers from the First International Conference on Missionary Linguistics, pp.13-16, 2003.