"Kakola eta Papillot" tobera

Résumé : Herrialde bakoitzak bere ohidura bereziak baditu. Haien artean Baxe Nabarreko “Toberak” edo ere “Tobera mustrak”. Eskandala sortzen zelarik herrian, adibidez, gizon zahar bat ezkontzen zela neska gazte batekin, edo alargun baten bigarren ezkontza, gazteria biltzen zen eta gauaz gizon zaharraren edo alargunaren etxearen aitzinean entzun zitekeen sekulako harramantza, galarrotsak deritzana.
Hirurogeita hamarreko hamarkadan Baigorriko gazteriak nahi ukan ditu Tobera mustrak muntatu. Proposatu nien galdegitea ene euskaltzainkide zen Piarres Larzabali antzerki iduriko zerbaiten idaztea. Onartu zuen eta 1973ko apirilean eskuetan nuen Larzabal apez eta antzerkilari famatuak eginikako lana.
Kakola eta Papillot bikoteak sortu du egiazko eskandala Baigorrin.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00308885
Contributor : Jean Haritschelhar <>
Submitted on : Monday, August 4, 2008 - 9:06:59 AM
Last modification on : Thursday, January 4, 2018 - 11:02:18 AM
Long-term archiving on : Tuesday, June 28, 2011 - 12:23:22 PM

File

E._Baxok-J._Haristchelhar_Kako...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00308885, version 1

Collections

Citation

Jean Haritschelhar. "Kakola eta Papillot" tobera. Bat Soziolinguistika aldizkaria - Erramun Baxoki omenaldia, 2008. ⟨artxibo-00308885⟩

Share

Metrics

Record views

375

Files downloads

163