Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

"Kakola eta Papillot" tobera

Résumé : Herrialde bakoitzak bere ohidura bereziak baditu. Haien artean Baxe Nabarreko “Toberak” edo ere “Tobera mustrak”. Eskandala sortzen zelarik herrian, adibidez, gizon zahar bat ezkontzen zela neska gazte batekin, edo alargun baten bigarren ezkontza, gazteria biltzen zen eta gauaz gizon zaharraren edo alargunaren etxearen aitzinean entzun zitekeen sekulako harramantza, galarrotsak deritzana.
Hirurogeita hamarreko hamarkadan Baigorriko gazteriak nahi ukan ditu Tobera mustrak muntatu. Proposatu nien galdegitea ene euskaltzainkide zen Piarres Larzabali antzerki iduriko zerbaiten idaztea. Onartu zuen eta 1973ko apirilean eskuetan nuen Larzabal apez eta antzerkilari famatuak eginikako lana.
Kakola eta Papillot bikoteak sortu du egiazko eskandala Baigorrin.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00308885
Contributor : Jean Haritschelhar Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, August 4, 2008 - 9:06:59 AM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:55:19 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, June 28, 2011 - 12:23:22 PM

File

E._Baxok-J._Haristchelhar_Kako...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00308885, version 1

Citation

Jean Haritschelhar. "Kakola eta Papillot" tobera. Bat : soziolinguistika aldizkaria : Hizkuntza normalizazioa eta glotopolitika aldizkaria, Euskal Kulturaren Batzarrea, 2008. ⟨artxibo-00308885⟩

Share

Metrics

Record views

100

Files downloads

95