Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Tobera mustrak Baigorrin

Résumé : Herrialde bakoitzak bere ohidura bereziak baditu. Haien artean Baxe Nabarreko “Toberak” edo ere “Tobera mustrak”. Eskandala sortzen zelarik herrian, adibidez, gizon zahar bat ezkontzen zela neska gazte batekin, edo alargun baten bigarren ezkontza, horiek baitziren egiazko eskandalak lehenagoko denboretan, gazteria biltzen zen eta gauaz gizon zaharraren edo alargunaren etxearen aitzinean entzun zitekeen sekulako harramantza, galarrotsak deritzana.
Lekukotasunak ez dira falta. Oxobik bildu zituen eta eman Euskaltzaleen Biltzarrak agertu zuen liburuxkan. Makean, hiruetan hogeita hamalau urteko gizon bat ezkondu zelakotz hogeita lau urteko neska batekin, Xetre Hazpandarra eta Oxalde ari ziren.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00308883
Contributor : Jean Haritschelhar Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, August 4, 2008 - 8:51:50 AM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:54:15 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, June 28, 2011 - 12:23:06 PM

File

E._Baxok-J._Haristchelhar_Tobe...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00308883, version 1

Citation

Jean Haritschelhar. Tobera mustrak Baigorrin. Bat : soziolinguistika aldizkaria : Hizkuntza normalizazioa eta glotopolitika aldizkaria, Euskal Kulturaren Batzarrea, 2008, pp.37-41. ⟨artxibo-00308883⟩

Share

Metrics

Record views

136

Files downloads

150