J. Badakigu and X. Ruiz-de-velasco-izan-zela-felipe-iiaren-konfidantzazko-gizona, mende bukaeran eta honek agindutako karitatezko obren banatzaile izan zela, baina poemak lehenagoko giroa ageri digute nabarmen, hots, Mediterraneoko gerlen garaia, eta ingurune honetan behar ditugu noski, kokatu XXXIV poeman ageri zaizkigun toponimoak Hasi gaitezke grafiekin, eta ikus bokalei dagokionez, idazleak sudurkarien ikurra, hots, ? : j?cita, (jantzita, XXXIV-13), < n > gisa transkribitu duguna darabilela, Testuon hizkuntzari errepaso bat ematen badiogu honako xehetasunak azpimarra ditzakegu Gauza ezaguna da 15 gainera garaian bazirela bokal sudurkariak

<. Halaber and <. , bezala transkribitu ditugula. Morfologiari dagokionez Estibaliz Sasiola debatarrarren (D) aditz laguntzaileak, bai iragangaitzak bai eta iragankorrak badu berezitasunik Juan Perez de Lazarraga larreatarraren (L) erekiko, hala, nax (L) / naiz (D)

. Ekarri-(-dakar, ETORRI (banendorren, natorrenean, IKUSI (dakustan, eztakustanean, zakuskedan...), -IO-´esan´(diostade). Izenaren bukaerak ?a organikoa duten kasuetan Lazarragan bezala ?ea gisa bilakatzen da: Dianea, entseinadea, mezea, santea, solea... Halaber ? mente gaztelaniazko atzizkia darabil Lazarraga legez: klaramente

. Baina and ?. Da-ere, Ohiko zenbaki ordinalak adierazteko erabili ohi den -garren atzizkia, ikusten dugu laburtua: zortzigarrenean > zortzierrean (XXXIII-72), non agian bokal sudurkaria zitekeen. Mendebaldeko ?rean ablatiboa ere ageri zaigu: Lebante urrunerean ... Eta garaiko eta geroagoko mendebaldeko euskaran bezala erakuslea erantsi ohi zaio izenari, guk berezita eman arren: baroeoni, lagunok, Joskerari buruz azpimarratuko genuke helburuzko perpausa ?(r)en ....?t(z)en moldeez adierazten dela, p.88

. Hiztegiari-errepasotxo-bat-emandakoan-ikusiko-dugu, badirela maitasun arloko ugari (amore, amoratu, biotzekoa, galant, kortes, laztan, lindo, onetsia...), erlijiozkoak ez dira falta ( ave maria, eleiza, fraidea, jaun zerukoa, mezea, ofrenda, sagara,...), eta jantzi modazkoak bada zenbait ( bularteria, gerrikoa, gona, jurapa, labradura, librea, solea, dontzella batek josi zeban, Bada hitz bat ere noblezia munduko Lazarragak eta Sasiolak modu ezberdinean darabiltena: fordelisa (S), flordelisea (L)

. Amodiozko-hiru-poemok, non agertzen zaizkigun besteen artean honako espresabideak (arentzat jaio nintzala, zure minez ilgo banaiz, laztan biotzekoa