. @bullet-hügü-Üken, Egiategik (1785) izan (ABS+DAT) eta *edün (ERG+ABS)-rekiko eraikuntzak baditu, goraberera beraz; Topet-Etxahunek izan (ABS+DAT) baizik ez du. ? iseatü " saiatu, Diakronian erabilten duten lau idazleetarik Tartasek (1666) *edün aditz laguntzailearekin baizik ez du erabiltenERG+ADL) kasuak direlarik. XIX. eta XX. mendeetan, izan da erabilia den laguntzailea, beti (ABS+ADL) kasuekin eta, gehienetan, aditz-izen batekin. Emaitza horiek di

. Haurrek-aditz-hori-ez-dute-ontsa-ezagutzen, Heldu eta adineko batzuk izan (ABS+INST)-rekikoa erabilten dute, *edün (ERG+ABS)-rekiko eraikuntza hedatuena delarik, ? garaitü. Izan (ABS+DAT), *edün (ERG+ABS)

. Etsitü-bezala-aditz-hori-guti-erabilia-da and . Goitü-edo-nausitü-hautuzkoak-direlarik, Testu zaharretan *edün (ERG+ABS)-rekiko eraikuntza ez da baizik aurkitzen; izan (ABS+DAT)-rekikoa nausitü aditzarekiko kalkoa izan behar litzateke. ? goitü, Izan (ABS+DAT), *edün (ERG+ABS)

*. Edün, ERG+ABS)-rekiko eraikuntza gazteen berrikuntza bat da. Iduri du helduek eta adinekoek aditz hori erabilten ez dutela. ? hasi " zerbaiten lehen zatia egin, Izan (ABS+INST), izan (ABS+IN), *edün (ERG+ABS)

. Hemen-aspaldiko-zalantza-bat-badugu-eta-bai-ere-gorabehera-bat-batzurentzat, Adineko lekukoen artean dira izan (ABS+IN)-ekiko eraikuntza nahiago dutenak, bainan, hala ere, emaitzak kontuan hartuz aldaketa bat dela ez da hain argi, Azpimarratu behar da beste euskalkietan hasi izanekin erabilten dela nagusiki. ? hitzartü. Izan (ABS+INST), *edün (ERG+ABS)

. Archu, Bigarren inkestan ber gauza: haur batek *edün (ERG+SOC)-rekiko eraikuntza ematen du, 2 haurrek, heldu batek eta adineko batek *edün (ERG+ABS)-rekikoa; besteek izan (ABS+SOC)-rekikoa (10 haur, heldu bat, 7 adineko) Bilakaeraren baieztatzea egokia ez litzateke, behar bada aldaeraren abiatzea. ? hügü üken, Izan (ABS+DAT), *edün (ERG+ABS), 1848.

. Testu-zaharretan-izan, ABS+DAT)-rekiko eraikuntza nagusitzen da. Sinkronian , bigarren inkestan haur batek ere eraikuntza hori ez du erabilten, heldu batek eta adineko batek baizik ez. Erran genezake aldaketa kasik bukatua dela, ? irabazi (kirolan bereziki). *Edün (ERG+kuntre), *edün (ERG+etzean), *edün (ERG+ABS), *edün (ERG+DAT)

. Lehen-bi-eraikuntzak-frantsesaren-kalkoak-izan-daitezke, Idatzizko inkestan gazteak dira *edün (ERG+ABS)-ekikoa erabilten dutenak, lehena postpozio mailegatu batekin

E. Da, jakinez horietan ere *edün (ERG+kuntre)-ekikoa erabiliena dela. Pelotakan Petteri DAT irabazi deio DAT t ERG «Pilotan Petri irabazi dut» (A. C. lekukoa, 91 urte Beraz, aditz horren kasuan bilakaera hori litzakete: *edün (ERG+DAT) > *edün (ERG+ABS) Ikus ere jarraian so egin-en bilakaera. ? iseatü " saiatu + aditz-izen, Izan (ABS+ABS), izan (ABS+ADL), *edün (ERG+ABS), *edün (ERG+ADL), 2005.

. Testu-zaharretan-izan, ABS+ADL)-rekikoa da eraikuntza gehiena, kasik bakarra da. Oraiko agerpenetan aditz horren eraikitzeko erak mota askotakoak dira, p.Etxebarne, 1974.

. Aditz-hori-guti-erabilia-da, Ari-rekiko erabiltzeak izan aditz laguntzailea behartzen du. Ez dakit aldaerarik ere baden. ? kanbiatü, Izan (ABS+INST), *edün (ERG+ABS), *edün (ERG+INST)

*. Testu-zaharretan and . Edün, ERG+ABS)-rekiko eraikuntza erabilia da izan (ABS+INST)-rekikoarekin. Sinkronian, bigarren inkestan, berrikuntza bat agertzen haurretan, *edün (ERG+INST)-rekikoa. ? minez izan / min üken, Minez izan (ABS+ABL), minez izan (ABS+L. GEN), *edün (ERG+IN), *edün (ERG+L. GEN)

. Erranen-dugu-hitz-elkarketa-badugula-minez-izan-eta-min-Üken-lokuzioetan, eta beraz ondoko adibideetan izen-determinatzailea bürü dela: bürütik minez izan, bürüko minez izan, bürüko min üken, bürüan min üken. *Edünekiko eraikuntza izanekikoa baino erabiliagoa da eta, inkesta idatziaren arabera , gazteek izanekikoa ez dute erabilten, ? mintzatü / mintzo (hizkuntza batez). Izan (ABS+INST), *edün (ERG+ABS)

D. Egiategik, ERG+ABS)-rekiko forma behin baizik ez du erabili, beste idazleek beti izanekikoa, oraiko testuetan ere. Beraz *edün (ERG+ABS)-ekikoa berrikuntza hori gazteek erabilten dute, bainan ere ikusi dugun bezala 3 adinekok eta 5 Azpimarratu behar da ere beste bi aterabide linguistiko agertzen direla, hizkuntza batez hitz egitearen nozioa adierazteko: eüskaraz ari / eüskara eman, ? nausitü " nagusitu " . Izan (ABS+DAT), *edün (ERG+ABS), 1785.

D. Jean-louis, Xiberoko makia trajeria, 2001.

E. Iruri and P. , Iparragirre pastorala, 1979.

?. Uzei, XX. mendeko euskararen corpus estatistiko, www.euskaracorpusa.net/XXmendea/index, 2002.

B. Bibliografia-linguistikoa and . Georg, «Interaction entre fonctions actancielles et sémantique des actants», Programme in Language Typology, European Science Foundation, Eurotyp Working papers, 1992.

C. J. Peter and . Schilling-estes-natalie, The Handbook of Language Variation and Change, )-Oxford (UK)-Carlton (Australia ), p.2002, 2004.

C. Christos, «Identification et typologie des fluctuations», pp.19-35, 1991.

C. Jean-baptiste, Le parler basque souletin des Arbailles ? Une approche de l'ergativité, 1999.

D. Jean-pierre, «Transitivité sémantique Transitivité syntaxique», La transitivité, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, pp.161-180, 1998.

D. David, «Thematic proto-roles and argument relations», Language, pp.547-619, 1991.

H. Anne-marie, «Pour une linguistique synchronique dynamique», pp.7-36, 1985.

O. Bernard, Inquiries into lexicon-syntax relations in Basque, Supplements of the Anuario de Filologia Vasca «Julio de Urquijo», n° XLVI, 2003.

P. Bernard, Sémantique générale, 1992.

R. Rudolph and P. G. , «L'antipassif basque et l'hypothèse de Levin», pp.295-312, 2002.