X. Artiagoitia, Garri atzizkiaren izaera bikoitzaz: Zergatik den maitagarria bezain mingarria, pp.355-405, 1995.

M. Azkarate, Sobre los compuestos de tipo 'substantivo + sust/adj deverbal' en euskera, pp.39-50, 1995.

M. Azkarate and L. Gràcia, Agentivity and modality in deverbal adjectives in Basque and Catalan, Revista di Grammatica Generativa, vol.20, pp.3-32, 1995.

R. M. Azkue, Diccionario vasco-español -francés, argitalpen berria, 1905.

R. M. Azkue, Morfología Vasca, argitalpen berria, 3 lib, 1905.

A. Belleti and L. Rizzi, Psych-verbs and ?-theory, Natural Language and Linguistic Theory, vol.16, issue.3, pp.291-352, 1988.
DOI : 10.1007/BF00133902

. Euskaltzaindia, Hiztegi batua, 2000.

J. Etcheberri, Obras vascongadas del doctor labortano Joannes d'Etcheberri (1712, 1907.

J. Hualde, Euskararen azentuerak, ASJUren gehigarriak 42, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Euskal herriko Unibertsitatea

P. Lafitte, Grammaire basque Dialecte navarro-labourdin littéraire. Bigarren argitalpenaren argitaldiaren faksimilea, p.25, 1944.

. Oehko-testu-corpusa, OEHaren moldatzeko baliatu den tradizioko testuetako hitz corpusa. Euskaltzaindiak egindako CD-ROMa, 2000.

J. Ortiz-de-urbina, Parameters in the Grammar of Basque, 1989.

B. Oyharçabal, Izenordain espletiboak eta euskal aditzaren morfologia, 1989.

S. Pinker, Words and rules, Basic books, 1999.

G. Rizzi, Null Objects in Italian and the Theory of pro, Linguistics Inquiry, pp.17-20, 1986.

L. Villasante, Palabras vascas compuestas y derivadas, 1974.