I. I. St, 2 f é v r ier , La n gues r é gion a les, la n gues é tr a n gè r es : de l' h é r ita ge à la p r a tiq ue

O. F. Li, 5, D i agno s t i c de l' o f f re d' ens ei gnem ent du b as q ue et en b as q ueAnné e s c o lai, p.4

P. Ea-n, 1 , L ' i m m ers i o n, une ré v o lut i o n, Colm a r , J é r ô m e D o

R. A. Ele, Con n a issa n ce et usa ge d' un e la n gue m in or ita ir e : le ca s b a sq ue, Pro c eedi ngs o f t h e 1 6 t h Int ernat i o nal Co ngres s o f L i ngui s t s ? Pa r is, O x f or d, Per ga m on, p.997

S. E. , A. Z. , A. T. La-tz, M. R. , and R. M. Rosa, Eus k araren erab i lera [L' usa ge de la la n gue b a sq ue], Ma h a ik idea k Ma h a in gur ua I r itz ia k [Pa r ticip a n ts T a b le r on de O p in ion s], L arrun

Z. Mik-el-r-l-s-edo, H. Inb-e-(-i, . Ii, . Iii, V. Iv et al., Ah uldut ak o H i z k unt z a Indarb erri t z ea : t eo ri ak z er di o ? [Le r en f or cem en t des la n gues m en a cé es : q ue dit la th é or ie ? 3, w w w .er a b ili.com . , 20 0 4, J o s h ua A. F i s h m an-en